Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με έδρα Artemida, οδός Ifigeneias 49, με Α.Φ.Μ. 046748054, ΔΟΥ Παλλήνης είναι νομίμως εγγεγραμένη στο στο ειδικό μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ως ασφαλιστικός πράκτορας με αριθμό Μητρώου ΕΕΑ / 7164 και παρέχει νομίμως υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης/ διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, παρέχοντας συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, εποπτεύεται δε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και καλείται στο εξής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.

 1. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με αυτόν. Η χρήση του www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 2. Τα ανωτέρω στοιχεία του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ σχετικά με την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μπορούν να διακριβωθούν από τους πελάτες μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 Ν. 4583/2018 http://insuranceregistry.uhc.gr/Search.
 3. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr υνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
 4. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τις ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα ως ακολούθως:
  • AXA
  • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
  • INTERASCO
  • INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • ERGO A.A.E.Z.
  • ΔΥΝΑΜΙΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
  • METLIFE
  • Accredited Insurance (Europe) Limited
  • GROUPAMA
  • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
  • MINETTA
  • AIG
  • GENERALI
  • EUROLIFE FFH
  • ANYTIME
  • Hellas Direct
  • ETU Forsikring A/S
  • ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ
  • EUROP ASSISTANCE
  • Yellow Project powered by Wakam
  • Euroins
  • Caravela
  • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • UNIQUE
  • MAPFRE ASISTENCIA
  • ARAG SE
  • HELVETIA Global Solutions Ltd
  • ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ COVERHOLDER OF GMI
  • myZen by Groupama
  • Apeiron Insurance Project
  και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα αυτών υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, αμείβεται αποκλειστικά δε από αυτές βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την έννοια του Ν. 4583/2018.
 5. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ του www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 21:00 στα τηλέφωνα +306944423180, 6944423180. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ και του εκάστοτε Χρήστη της υπηρεσίας (στο εξής ‘Χρήστης’) ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005, του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι Χρήστες της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση sgeorgiadis@sicurogroup.gr.
 6. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr, Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης. Οι παρεχόμενες προς τους Χρήστες/ καταναλωτές συμβουλές από τoν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, δίδονται βάσει των πληροφοριών, που παρέχουν οι ίδιοι πελάτες, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «Έντυπο Αναγκών Πελάτη», είναι δε πλήρως τεκμηριωμένες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τους.
 7. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή /και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει. Συνεπώς, σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr, η σύμβαση ασφάλισης δύναται να συναφθεί μόνο μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 8. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.
 9. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr.
 10. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Επίσης, ο Χρήστης του ιστοτόπου αποδέχεται και δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει την απαραίτητη προσυμβατική ενημέρωση από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ και τις απαραίτητες πληροφορίες για τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστικά προϊόντα μέσω του ιστοτόπου www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr όπως προβλέπεται από το Ν. 4583/2018, σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει την σχετική ενημέρωση σε έγχαρτη μορφή με σχετικό ειδικό αίτημα στο sgeorgiadis@sicurogroup.gr. πριν από την έναρξη της χρήσης της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr.
 11. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του Χρήστη για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Β. Προϊόντα Κλάδου Ασφάλισης

Ι. Διαδικασία και όροι προμήθειας

 1. Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα της www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr.
 2. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.
 3. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας της www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.1. των παρόντων όρων.
 4. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δύναται να επιμελείται την είσπραξη και εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4364/2016 και Ν. 4583/2018, καθόσον έχει λάβει την προαπαιτούμενη εντολή είσπραξης από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τους. Η πλήρης και προσήκουσα καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τον Χρήστη στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και προς τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει καταβάλει άμεσα την διαφορά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.

ΙΙ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

 1. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.α. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας και 1.β. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης, με την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφου εντύπου εναντίωσης σε περίπτωση που ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Σημειώνουμε ότι οι μεν πληροφορίες του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, όπως περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο της εκάστοτε συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης και οι δε γενικοί και ειδικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή σας και σε κάθε περίπτωση ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr, διατίθενται σε σταθερό εναπόθεμα ήδη από το προσυμβατικό στάδιο, ενώ αντίγραφο τους αποστέλλεται και μόλις ολοκληρωθεί η αγορά της ασφάλισης του Χρήστη. 
 2. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994, το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α' 13), καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει: είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση, είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις περίπτ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.2 ανωτέρω.
  Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης
 3. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ στην διεύθυνση Ifigeneias 49. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίας, που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης,  να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή των δηλώσεων και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.
  Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης 1
  Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης 2
 4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης – ασφαλισμένος ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο άρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994 σχετικά με πληρωμή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση.
 5. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή έχει πληρωθεί σχετική αποζημίωση δυνάμει των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ειδικά για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων, η άσκηση των εν προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986.

ΙΙΙ. Καταβολή ασφαλίστρων και έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης - Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 1. Σύμφωνα με το Νόμο Ν 2496/97 o λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα σε μετρητά, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής (αν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή), εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την ασφαλιστική σύμβαση ή από τις περιστάσεις. Στις υποχρεωτικές ασφαλίσεις, ωστόσο, ο Ν. 4364/2016 αρ. 146 παρ. 1 ορίζει ότι το ασφαλιστήριο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή στον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής.
 2. Ειδικά για τα προϊόντα Κλάδου Αυτοκινήτου και την κάλυψη της υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων ισχύει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο (αρ. 2 του Π.Δ. 237/1986). Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης (άρθρο 5 παρ. 2α του π.δ. 237/1986, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 4261/2014).
 3. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr να δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του κατά τη λήξη του δίδοντας ταυτόχρονα εντολή χρέωσης συγκεκριμένης κάρτας ή λογαριασμού παραγράφου.

IV. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

 1. O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων (γραπτών παραπόνων/ δηλώσεων δυσαρέσκειας), σύμφωνα τα οριζόμενα στο Ν. 4583/2018 και την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: sgeorgiadis@sicurogroup.gr και . ή με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στη διεύθυνση Ifigeneias 49 υπόψιν του υπευθύνου προσώπου για τη διαχείριση των αιτιάσεων Σπύρος Γεωργιάδης. Αν οι αιτιάσεις ή τα ερωτήματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ θα τις διαβιβάζει σε αυτήν χωρίς καθυστέρηση. Η διαχείριση αιτιάσεων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση υπόκειται στην Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων αυτής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τις αντίστοιχες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν στη διαχείριση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επί των απλών ερωτημάτων/αιτημάτων, ο πελάτης - καταναλωτής λαμβάνει απάντηση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Επί εγγράφων δηλώσεων δυσαρέσκειας/ αιτιάσεων που απευθύνονται στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ αφορούν τα καθήκοντα του, σημειώνεται ότι ο τελευταίος έχει διορίσει τον/την Σπύρος Γεωργιάδης ως Υπεύθυνο Διαχείρισης Αιτιάσεων, ο οποίος συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται σε εύλογο χρόνο, εντός χρονικού διαστήματος το ανώτερο πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών. Αντίστοιχα ισχύουν για την ανταπόκριση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση αιτιάσεων που απευθύνονται σ’ αυτήν, οπότε και το ανωτέρω διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασης από την ασφαλιστική επιχείρηση. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη/ πελάτη/ καταναλωτή για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτού παραπόνου/ δήλωσης δυσαρέσκειας/ αιτίασης προς τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, μέσω της διαδικασίας αυτής, δεν διακόπτει την παραγραφή/ αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης.
 2. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος - Πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr / Τηλ.: 210 3205223, Φαξ:210 3205438, dep.insurancesup@bankofgreece.gr ) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.
 3. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης και Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του Χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ή/ και της εκάστοτε συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης. Και πιο συγκεκριμένα:
  • Eάν ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλλει ένα παράπονο που αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πλατφόρμα ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html και στο κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες εδώ:
   Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) /17
   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)/12
  • Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής  απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421), κάνοντας κλικ  http://www.mindev.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b7/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b4/.
   Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:
   • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, φαξ: 210-6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ): Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. - Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελιών διαθέσιμες στον ιστότοπο: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html (Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας) και τις και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Πληροφορίες εδώ: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/announce/2018-01-25.Letter-EFD.pdf
   • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. https://hobis.gr/
   • Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. https://www.adrpoint.gr/
   • Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon/
   • To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. https://startadr.org/

Γ. Λοιποί Όροι Χρήσης

I. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, που αναφέρονται σε αναγνωρισμένα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, βίντεο κ.α. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή/ και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, και προβολή του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει του ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια των διαχειριστών της. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτόπου, εφόσον αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

II. Προστασία του Χρήστη από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ως εκτελών επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για το σχεδιασμό της προστασίας από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Για την ενημέρωσή σας παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

III. Cookies

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ xρησιμοποιεί Cookies με συγκεκριμένη πολιτική για την προστασία από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Για περισσότερες πληροφορίες πίεσε εδώ.

ΙV. Περιορισμός Ευθύνης

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr να διέπεται από ακρίβεια σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ μας δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου, εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

V. Τροποποιήσεις - Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι θα έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.
 2. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς τη νομοθεσία και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 3. Οι σχέσεις μεταξύ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας www.sicurogroup.sicuro.my-pro-office.gr διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.